όροι χρήσης των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου vdimitris.gr

1. H χρήση των ιστοσελίδων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις ιστοσελίδες σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στις ιστοσελίδες, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών των ιστοσελίδων ή να αλλοιώσουν την ποιότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιέχουν οι ιστοσελίδες.

2. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες των ιστοσελίδων παρέχονται και διατίθενται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους εκπροσώπηση, έγκριση ή έγγραφη εγγύηση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουόμενων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας. Ο διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ) από επισκέπτες των ιστοσελίδων ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση των ιστοσελίδων ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από τις ιστοσελίδες ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων.

3. Ο διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία των ιστοσελίδων χωρίς να εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες τους θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

4. Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στις ιστοσελίδες ανήκουν αποκλειστικά στον διαχειριστή ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετική άδεια χρήσης στο σημείο το οποίο εμφανίζονται. Ο διαχειριστής  καταβάλει ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε τα στοιχεία που περιέχονται κάθε φορά στις ιστοσελίδες να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμιά ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του διαχειριστή του  ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετική άδεια χρήσης στο σημείο το οποίο εμφανίζονται.

5. Οι ιστοσελίδες ενδέχεται να εμπεριέχουν παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα τους, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών και την πληρότητα τους καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

6. Ο κάθε χρήστης είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για το περιεχόμενο (κείμενο, εικόνες και οτιδήποτε άλλο) που προσθέτει στην ιστοσελίδα καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πράξη του εντός του δικτυακού τόπου. Απαγορεύεται η προσθήκη υβριστικού, πορνογραφικού και δυσφημιστικού περιεχομένου καθώς και ότι άλλο παραβιάζει τον νόμο.

7. Κατά την επίσκεψη σας στις ιστοσελίδες είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση κ.λ.π.) προκειμένου να ενεργοποιηθούν τυχόν υπηρεσίες για λογαριασμό σας ή/και να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες υπηρεσίες. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που δηλώσατε με την συγκατάθεση σας, ενδέχεται κατά περίπτωση να αποθηκεύονται είτε για την χρήση υπηρεσιών είτε για την παρουσίαση τους στις ιστοσελίδες. Επιπλέον, η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies ή/και web beacons για την παροχή διαφόρων υπηρεσιών (π.χ. Για την αυτόματη σύνδεση-login ή την συλλογή πληροφοριών όπως τα στατιστικά επισκεψιμότητας), ενώ ενδέχεται να καταγράφεται η διεύθυνση IP του χρήστη (π.χ. κατά την δημοσίευση μηνυμάτων).
Για επισκέπτες κάτω των 18 ετών θεωρείται δεδομένη η εκ των προτέρων εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων για την επίσκεψη και την χρήση των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους.

8. Ο διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί, μεταβάλλει το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, με μόνη την ανακοίνωση τους μέσω των ιστοσελίδων.

9. Η επίσκεψη και η χρήση των ιστοσελίδων προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.